หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   

แผนสามปี

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
  ที่ตั้งและอาณาเขต 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลและได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  เมื่อวันที่  14  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2542   ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเชียงกลาง ประมาณ  7  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด  69.25 ตารางกิโลเมตร  มีเขตการปกครองติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังต่อไปนี้
   ทิศเหนือ  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง
   ทิศใต้   ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเชียงกลาง
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง
  อำเภอสองแคว
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเปือมี 10 หมู่บ้าน ประชากรรวมทั้งสิ้น 3,356 คน
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ เต็มทั้งหมู่บ้าน  มีจำนวน  6  หมู่บ้าน ได้แก่
  หมู่ที่  3  บ้านน้ำอ้อ ชาย   297 คน หญิง   285  คน   รวม  582  คน
  หมู่ที่  9  บ้านส้อ  ชาย  292  คน    หญิง  291  คน  รวม  583  คน
  หมู่ที่  10  บ้านหนองผุก ชาย  323  คน หญิง  284  คน รวม  607  คน
  หมู่ที่  12  บ้านเด่นพัฒนา ชาย  316  คน หญิง  310  คน รวม  626  คน
  หมู่ที่  13  บ้านห้วยพ่าน ชาย    82  คน หญิง    71   คน รวม  153  คน
   หมู่ที่  14  บ้านน้ำมีด ชาย   79  คน หญิง    77   คน รวม  156  คน
- หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเปือบางส่วน  โดยอีกส่วนอยู่ในเขตเทศบาล
ตำบลเชียงกลาง  มี  4  หมู่บ้าน  ได้แก่
    หมู่ที่  4   บ้านสันทนา ชาย   118  คน หญิง  135  คน รวม  253  คน
    หมู่ที่  5   บ้านวังว้า ชาย   121  คน หญิง  108  คน  รวม  229   คน
    หมู่ที่  6   บ้านห้วยเลื่อน ชาย    46  คน หญิง   45   คน   รวม    91  คน  
    หมู่ที่  7   บ้านดอนสบเปือ  ชาย  35  คน หญิง   33  คน   รวม    68  คน

 สภาพภูมิประเทศ
   สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของหมู่บ้านเป็นที่ราบระหว่างหุบเขาโดยเป็นที่ราบต่ำ  และสลับกับที่สูงมีแม่น้ำ  และลำน้ำธรรมชาติไหลผ่าน  ได้แก่
   - แม่น้ำน่าน 
- แม่น้ำเปือ   
    
         ลักษณะภูมิอากาศ
   ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี  3  ฤดู  ได้แก่  ฤดูร้อน  ฤดูหนาว  ฤดูฝน  ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนมากอุณหภูมิสูงสุดในช่วงระหว่างเดือน  มีนาคม  -  เมษายน  เฉลี่ยประมาณ  38  องศาเซลเซียส  ฤดูหนาว อากาศจะหนาวจัดในช่วงเดือน  พฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ์  เฉลี่ยประมาณ  7  องศาเซลเซียส  ฤดูฝน  ในช่วงเดือน  พฤษภาคม  -  ตุลาคม  มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  1,286  มิลลิเมตร
  สภาพเศรษฐกิจ
   สภาพเศรษฐกิจมีการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็นหลัก  เช่น  การทำนา  ทำไร่ 
ทำสวน  ปลูกผัก 
- ทำสวน  ได้แก่  มะม่วง  มะขามหวาน  ลำไย  ลิ้นจี่  ส้ม 
- ปลูกผัก  ได้แก่    ผักกาดเขียวปลี  ถั่วฝักยาว  ถั่วลันเตา
- ทำไร่    ได้แก่   ปลูกข้าว  ข้าวโพด  ถั่วเหลือง  ถั่วลิสง  ยาสูบ 
หน่วยธุรกิจในเขตรับผิดชอบ
  มีรีสอร์ท จำนวน  2  แห่ง
  1.  ไร่จุฑามาศรีสอร์ท ตั้งอยู่บ้านน้ำอ้อ  หมู่ที่  3  ต.เปือ  อ.เชียงกลาง  จ.น่าน
  2.  เอื้องดอยรีสอร์ท         ตั้งอยู่บ้านสันทนา  หมู่ที่  4  ต.เปือ  อ.เชียงกลาง  จ.น่าน
สภาพทางสังคม
  สภาพสังคม เป็นสังคมที่มีความผูกพันฉันญาติพี่น้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เป็นสังคม
ที่มีชีวิตเรียบง่ายในแต่ละหมู่บ้านอยู่ติดต่อกันการคมนาคมติดต่อสื่อสารได้สะดวก  ประชากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ มีทั้งหมด  3,356 คน  แยกเป็นชาย  จำนวน  1,713  คน  หญิง จำนวน 1,643  คน

โครงสร้างพื้นฐาน
  การคมนาคม
   องค์การบริหารส่วนตำบลเปือมีถนนสายหลัก  ได้แก่  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
1080   (น่าน – ทุ่งช้าง)  เป็นเส้นทางผ่านหมู่บ้านในตำบล  2  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่บ้านสันทนา และหมู่บ้านน้ำอ้อ มุ่งสู่อำเภอทุ่งช้าง  ถนนภายในตำบลสามารถสัญจรบรรจบกันอยู่  3  เส้นทาง
  การไฟฟ้า
   ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเปือมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
  การประปา
   ราษฎรส่วนใหญ่จะใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้น ระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปา
ภูเขา  ใช้ในการอุปโภคและบริโภค
     
     อาชีพ
   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรซึ่งมี
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  800  ไร่  พืชที่ปลูก  ได้แก่  ข้าว  ถั่วเหลือง  ข้าวโพด  ยาสูบ  และพืชผักสวนครัว  ซึ่งมีการส่งเสริมการปลูกโดย   สหกรณ์การเกษตร และบริษัทเอกชน
  การท่องเที่ยว
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ได้แก่
-  สวนสาธารณะ  อ่างเก็บน้ำอ้อ  ตั้งอยู่บ้านน้ำอ้อ 
-  รอยพระบาท บ้านดอนสบเปือ 
-  เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านห้วยพ่าน
- ล่องแพแม่น้ำน่านจากบ้านห้วยพ่าน ถึง บ้านดอนสบเปือ

ด้านสังคม
  การศึกษา
   1.  โรงเรียนระดับประถมศึกษา    4    แห่ง
   2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน    6    แห่ง
  การศาสนา
1. ราษฎรส่วนใหญ่นับถือ  ศาสนาพุทธ  มีวัดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลเปือ  3  แห่ง   ที่พักสงฆ์  5  แห่ง  และในแต่ละหมู่บ้านจะมีวัดตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางของการประกอบพิธีกรรมและประกอบกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
   2.  ศาสนาคริสต์   มีโบสถ์  2  แห่ง
   ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
    เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเปือมีขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนท้องถิ่นทั่วไปทางภาคเหนือประเพณีที่สำคัญของชุมชน  ได้แก่  ประเพณีสงกรานต์  และงานลอยกระทง  เป็นต้น
   การสาธารณสุข
    การให้บริการด้านสาธารณสุข  มีสถานีอนามัยตั้งอยู่ในเขต  2  แห่ง  และแต่ละหมู่บ้านจะมีศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานรวมทั้งสิ้น  10  แห่ง และมีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลหรือ สปสช.   
   การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
    มีการดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุผู้ยากไร้  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส  โดยดำเนินการในลักษณะมอบเบี้ยยังชีพและถุงยังชีพให้ตามความเดือดร้อน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ ไม่มีปัญหาปัญหาทางด้านอาชญากรรมประชาชนอยู่กันอย่างสงบสุข มีชมรมตำรวจบ้านและมีการตั้งเวรยามของแต่ละหมู่บ้าน โดยมีอาสาสมัครอปพร. จำนวน 93 คน  ตำรวจบ้าน จำนวน  50  คน   

ด้านการเมืองและการบริหาร
  โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
   องค์การบริหารส่วนตำบลเปือได้รับยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  14 ธันวาคม  2542  เป็น อบต.ขนาดเล็ก และยกฐานะเป็น อบต.ขนาดกลางเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 ประกอบด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
1.   สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกอบด้วย สมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้ง หมู่บ้านละ  2  คน  รวมทั้งสิ้น  20  คน 
ดำรงตำแหน่งคราวละ  4  ปี 
-  มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน    1  คน  และรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล    1  คน  ซึ่งมาจากการคัดเลือกจากสมาชิกสภาฯ และให้นายอำเภอแต่งตั้งตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
2.   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง  และอาจ
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีกจำนวน 2 คน และแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้  จำนวน  1  คน
3.   พนักงานส่วนตำบล
- มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชา  และรับผิดชอบการบริหารงาน
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งแบ่งการบริหารราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ  ดังนี้
(1) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รับผิดชอบงานบริหารและงานกิจการสภา งานรักษาความสงบภายใน รวมเรื่องการรับเรื่องร้องทุกข์ การป้องกันภัย งานด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ งานสาธารณสุข งานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และงานพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
(2)  ส่วนการคลัง รับผิดชอบด้านงานบัญชีงบประมาณ การพัฒนารายได้และงานตรวจสอบภายใน
(3) ส่วนโยธา รับผิดชอบงานการบริหารงานช่าง งานพัฒนาและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน งานผังเมืองและงานประปา
(4) ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบงานด้านการศึกษาและสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
  
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      พ.ศ.2542  แบ่งหน้าที่เป็น  7  ด้าน  ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67(1))
2. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  (มาตรา 68(1))
3. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  (มาตรา 68 (2))
4. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3))
5.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ  (มาตรา 16(4))
6.  การสาธารณูปการ (มาตรา  16(5))

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  (มาตรา 67(6))
2. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
3. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
     (มาตรา 68 (4))
4. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
    (มาตรา 16 (10))
5.  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (12))
6. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (มาตรา  
    16(15))
7. การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา  16(19))

3. ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาคามสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา 67(4))
2. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดิน  (มาตรา 68(8))
3. การผังเมือง  (มาตรา 68(13))
4. จัดให้มีที่จอดรถ  (มาตรา  16(3))
5. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))
6. การควบคุมอาคาร  (มาตรา 16(28))


4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))
3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
4. ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10))
5. การท่องเที่ยว (มาตรา 38(12))
6. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 16(11))
7. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
8. การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (มาตรา 67(7))
2. รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย
    และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))
3. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา 16(24))

6. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    (มาตรา 67(8))
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
4. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 16(14))

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติตามภารกิจของส่วนราชการ
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
    ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16))

การคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล
  รายรับ
   องค์การบริหารส่วนตำบลเปือมีรายรับตามงบประมาณประจำปี  2552  รวมทั้งสิ้น    20,317,794.20   บาท  แยกได้ดังนี้
ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน
1 หมวดภาษีอากร     113,814.10
2 หมวดค่าธรรมเนียมและค่าปรับและใบอนุญาต  11,472.00
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    22,005.74
4 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 235,463.00
5 รายได้เบ็ดเตล็ด 48,200.00
6 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   8,663,292.48
7 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    4,382,960.00
8 ภาษีจัดสรร                6,840,586.88


  รายจ่าย
   องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ มีรายจ่ายตามงบประมาณประจำปี  2552   รวมทั้งสิ้น  19,179,719.57   บาท  แยกได้ดังนี้

ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน
1 รายจ่ายงบกลาง     971,878.00
2 เงินเดือน 1,601,335.00
3 ค่าจ้างชั่วคราว     1,374,042.00
4 ค่าจ้างประจำ 0.00
5 ค่าตอบแทน 2,068,010.50
6 ค่าใช้สอย                3,728,951.00
7 ค่าวัสดุ                   1,622,823.05
8 ค่าสาธารณูปโภค                  271,980.02
9 เงินอุดหนุน      1,535,600.00
10 ค่าครุภัณฑ์ 309,140.00
11 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             843,000.00
12 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 4,832,960,00
13 รายจ่ายอื่นๆ      20,000.00

  
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ
1. ผลการเลือกตั้งสมาชิก / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  6  เมษายน  2551
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   2,598     คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  1,780     คน
คิดเป็นร้อยละ                68.51  %
    จำนวนบัตรเสีย      105     บัตร
    คิดเป็นร้อยละ      5.9  %
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
    จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   2,598     คน
    จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  1,780     คน
    คิดเป็นร้อยละ    68.51  %
    จำนวนบัตรเสีย                   105     ใบ
    คิดเป็นร้อยละ                   5.9   %
         
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ทรัพยากรน้ำ
   แหล่งน้ำธรรมชาติ
    แหล่งน้ำที่สำคัญที่ใช้ประโยชน์ในการเกษตรการเพาะปลูก และการอุปโภคบริโภค
    1. ลำน้ำน่านไหลมาจากอำเภอทุ่งช้าง ผ่านบ้านห้วยพ่าน บ้านส้อ บ้านดอนสบเปือ  บ้านหนองผุก 
    2.  ลำน้ำเปือ ไหลผ่านบ้านสันทนา บ้านวังว้า  บ้านห้วยเลื่อน บ้านดอนสบเปือ ลงสู่ลำน้ำน่าน
    3. ลำน้ำกุ่ม ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำอ้อ ผ่านบ้านสันทนา  บ้านวังว้า บ้านห้วยเลื่อน

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
1. โครงการสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า  บ้านหนองผุก  พื้นที่ได้รับประโยชน์  หมู่ที่ 10
2. อ่างเก็บน้ำอ้อ  พื้นที่ได้รับประโยชน์  หมู่ที่ 3,4,5,6,7
3. อ่างเก็บน้ำห้วยส้อ   พื้นที่ได้รับประโยชน์  หมู่ที่ 9,12
4. อ่างเก็บน้ำห้วยมื่น   พื้นที่ได้รับประโยชน์  หมู่ที่  10 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น

นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540 เป็นต้นมา บทบาท   และ
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบต.เปือ  จะต้องมีการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส
และภาวะคุมคาม หรือข้อกำจัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอก  ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งการวิเคราะห์  จุดอ่อน  จุดแข็ง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นสภาวะแวดล้อมในท้องถิ่น  เพื่อให้สามารถบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้มีความก้าวหน้าให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกและสภาพแวดล้อมของสังคมไทย
     
องค์การบริหารส่วนตำบลมีจุดแข็ง  คือ

1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย  เช่น แหล่งน้ำธรรมชาติ  ป่าไม้  ซึ่งเอื้อต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม
2. มีผู้บริหารและคณะทำงานที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความก้าวหน้า ประกอบกับพนักงานส่วนตำบลมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงทุกหมู่บ้าน อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  มีการประสานงานกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถพัฒนาได้จนถึงปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเปือมีจุดอ่อนและข้อจำกัด คือ

1. มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของหมู่บ้านบางหมู่บ้านไม่เต็มพื้นที่  เพราะบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเชียงกลาง ทำให้ยากต่อการบริการการจัดการและการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้าได้  และการจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการด้านพื้นฐานยังไม่ทั่วถึง
2. งบประมาณที่จะใช้ในการบริหารจัดการมีไม่เพียงพอ  ต่อการดำเนินงานให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเปือมีโอกาส  คือ

1. นโยบายของผู้บริหารด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ ที่เอื้อต่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพและกำหนดทิศทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีพลวัตร
2. มีการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึง และไม่มีภาษีค้างชำระในรอบ  2  ปีที่ผ่านมา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของ..องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ  (  Vission )
“ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สืบสานวัฒนธรรม  นำชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งน้ำสมบูรณ์  เพิ่มพูน
เกษตรกรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
  1. ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
     ประชาชนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต
  2. ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่ดี  โดยให้มีประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจ
  3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณะสุข  ตลอกจนอนุรักษ์และพัฒนา
                  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ  ความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและ
    ทรัพย์สินของประชาชน


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา/เป้าหมายความสำเร็จ

1. เพิ่มระบบสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เร่งสร้างโอกาสให้
    ประชาชนมีอาชีพและรายได้อย่างเพียงพอ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.  ระบบบริหารจัดการที่และการบริการ สะดวกรวดเร็วขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้
3.  มีระบบบริหารการจัดการธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมแบบสมดุล
4.  มีระบบการศึกษาที่ดี ปรับระบบสาธารณสุขให้ทันกับอนาคต  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ 
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.  เป็นตำบลที่มีความสงบสุข  ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

นโยบายการพัฒนาจังหวัดน่าน

  น่านเป็นเมืองน่าอยู่ มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและสวยงาม ประชาชนมีคุณภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบยั่งยืน  มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง  มีการศึกษาดีสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและศาสนา มีบทบาทด้านการค้าขายชายแดนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีระบบการเมืองโปร่งใสปลอดการซื้อสิทธิขายเสียง

นโยบายการพัฒนาอำเภอ

เชียงกลางน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา ร่วมกันพัฒนาแบบยั่งยืน  สืบสานวัฒนธรรมและศาสนา  รักษาธรรม  รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม น้อมนำประชาธิปไตย


ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเปือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ที่ 1.1  พัฒนาเส้นทางคมนาคมในให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง 
              แนวทางการพัฒนา ที่ 1.2  การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
              แนวทางการพัฒนา ที่ 1.3  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
              แนวทางการพัฒนา ที่ 1.4  พัฒนาระบบผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.1  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.2  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยสร้าง
     ครอบครัวเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.3  ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ มีงานเพิ่มขึ้น 
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.4  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  และให้มี
                                          สถานที่จำหน่ายสินค้า
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.5  พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.6   พัฒนาบุคลากร  การบริการ  และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.7  พัฒนา  ปรับปรุง  เส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางขน
                                           ถ่ายผลผลิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.8  แก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.9  ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์


ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ที่ 3.1  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
แนวทางการพัฒนา ที่ 3.2  สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา ที่ 3.3  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน
แนวทางการพัฒนา ที่ 3.4  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการให้มีความรู้คู่คุณธรรม
    และจริยธรรม
แนวทางการพัฒนา ที่ 3.5  สนับสนุนโภชนาการให้แก่เด็กนักเรียนก่อนปฐมวัยและประถมศึกษา
    ทุกโรงเรียน
แนวทางการพัฒนา ที่ 3.6  สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา ที่ 3.7  สนับสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางการพัฒนา ที่ 3.8  การพัฒนาความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน
แนวทางการพัฒนา ที่ 3.9  สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา ที่ 4.1  อนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุนส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต
    ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา ที่ 4.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา  ค้นคว้าวิจัย
แนวทางการพัฒนา ที่ 4.3  พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม  ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา ที่ 5.1  ส่งเสริมสนับสนุน สร้างจิตสำนึก  และความตระหนักในการจัดการ
                                          ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ที่ 5.2  ส่งเสริมสนับสนุน เฝ้าระวัง และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ที่ 5.3  สร้างจิตสำนึก  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย  และกำจัด
                                          ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
แนวทางการพัฒนา ที่ 5.4  ป้องกนและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริการจัดการและการบริการ
แนวทางการพัฒนา ที่ 6.1 สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

แนวทางการพัฒนา ที่ 6.2 สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา ที่ 6.3 พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
                                        ที่ดี
แนวทางการพัฒนา ที่ 6.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้าน
    บุคลากร
แนวทางการพัฒนา ที่ 6.5 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อ
    พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
    บริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
  แนวทางการพัฒนา ที่ 7.1ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษให้เกษตรกร
แนวทางการพัฒนา ที่ 7.2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มหัตถกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อ
    พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นำไปสู่สินค้าโอท็อป
ยุทธศาสตร์ที่ 8  ด้านการบริการและบริการประชาชน
  แนวทางการพัฒนา ที่ 8.1 พัฒนาระบบการบริหารงานและการบริการประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส
  แนวทางการพัฒนา ที่ 8.2 พัฒนาระบบจัดเก็บภาษีให้มีความถูกต้องเป็นธรรม
  แนวทางการพัฒนา ที่ 8.3 จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารงานที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกระดับ
  แนวทางการพัฒนา ที่ 8.4 สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายบริหารสมาชิก อบต.และสมาชิกกลุ่มอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
  แนวทางการพัฒนา ที่ 8.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
  แนวทางการพัฒนา ที่ 8.6 ให้มีการเรียนรู้อินเตอร์เน็ตในสำนักงานของ อบต.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  ทุกแผนงานโครงการ  เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สามารถตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้ ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น เกิดการเรียนรู้ พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  

ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเปือ

  องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ นับเป็นอบต.หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการบริหารเป็นอย่างยิ่ง   ไม่ว่าจะเป็นด้านงานพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การบริหารงานที่โปร่งใส การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ด้านสตรีและครอบครัว  ดังจะเห็นได้จากรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับปี พ.ศ.2547 ประเภทรางวัล หน่วยงานที่ให้รางวัล โล่เกียรติยศรางวัลที่ 2 การแข่งขันรวมพลังสร้างสุขภาพ รวมพลคนเหลือง-ฟ้า กระทรวงสาธารณสุข

2548 เกียรติบัตร อบต.เปือ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานดี ด้านสตรีและครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2548 เกียรติบัตร อบต.เปือ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี กระทรวงมหาดไทย
2549 ประกาศเกียรติคุณ อบต.เปือ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                             2550 ประกาศเกียรติคุณ อบต.เปือ ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2551 โล่เกียรติยศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2551 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2552 โล่ประกาศเกียรติคุณ ในการสนับสนุนกิจกรรม “หมู่บ้านต้นแบบ ปลอดการเผา ไร้ควันพิษ” ประจำปี 2552 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


   จากผลงานที่ผ่านมา อบต.เปือยังมุ่งมั่นพัฒนาและให้บริการประชาชนต่อไป ซึ่งจากวิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.เปือ แสดงให้เห็นทิศทางการบริหารที่ต้องการสร้างความสมดุลทางการพัฒนา มุ่งสร้างชุมชนที่เข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานอบต.ในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การจัดทำแผน การร่วมเสียภาษีและการตรวจสอบการทำงาน นอกจากนี้ อบต.ยังพัฒนาบทบาทในการเป็นผู้ประสานความร่วมมือและแก้ไขความขัดแย้งระหว่างส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่น โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ
 
             1. การทำงานระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน “รู้เขา รู้เรา”
             2.เมื่อมีการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติฯ ต้องอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย